Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
 
A A A K
SmodBIP

Przyjmowanie spraw oraz sposób ich załatwiania

Szpital Powiatowy
im dr Adama Gacy i dr Józefa Łaskiego NZOZ
prowadzony przez NOVUM-MED Sp. z o.o. w Więcborku

ul. Mickiewicza 26
89-410 Więcbork

Budynek administracyjny Szpitala

sekretariat szpitala urzęduje w  godz.  od 730 do 1500 w budynku Zarządu „D” (parter):

tel. (52) 3896231
fax: (52) 3897263

e-mail: sekretariat@szpital-wiecbork.pl

REGON: 093213663
NIP: 504-000-89-67

  • Korespondencję, w tym także faksy, przesyłki kurierskie i inne przyjmuje Sekretariat Szpitala i przekazuje do zadekretowania Prezesowi Zarządu Spółki, a w przypadku jego nieobecności - Prokurentowi.
  • Zadekretowaną korespondencję odnotowaną w Dzienniku Korespondencyjnym Spółki przekazuje za potwierdzeniem odbioru właściwym komórkom organizacyjnym, bądź też stanowiskom do bezzwłocznego załatwienia.
  • Sprawy są rozpatrywane z zachowaniem trybu i terminów zgodnych z kodeksem postępowania administracyjnego.
  • Sekretariat Szpitala udziela szczegółowych informacji dotyczących sposobu załatwiania spraw.

Sprawy można załatwić w formie pisemnej lub ustnej. Z przeprowadzanych rozmów z interesantami personel świadczący usługi na rzecz Szpitala Powiatowego NZOZ w Więcborku zobowiązany jest:

  • Czynić adnotacje w aktach;
  • Sporządzać notatki służbowe;
  • Bądź też sporządzać protokoły.

Załatwianie spraw w formie ustnej stosowane jest w sytuacji, gdy istnieje łatwość ustnego porozumienia się. W tego typu przypadkach sporządzana jest notatka zawierającą:

  • informację o tym komu daną informację zakomunikowano;
  • informację o sposobie załatwienia;
  • datę i podpis osoby załatwiającej.

Załatwiane sprawy w formie pisemnej wychodzą na zewnątrz wyłącznie po podpisaniu przez Prezesa Zarządu Spółki lub w czasie jego nieobecności przez Prokurenta.

W sprawie skarg i wniosków:

Prezes Spółki mgr Maria Kiełbasińska przyjmuje:

we wtorki w godzinach od 1230 do 1300.Opublikował: Szymon Grabinski
Publikacja dnia: 25.10.2022
Podpisał: Maria Kiełbasińska
Dokument z dnia: 25.10.2022
Dokument oglądany razy: 11 898