Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
 
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 30.05.2011, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Edycja dokumentu

Statut

Załącznik do Uchwały Nr 6/2010
Zwyczajnego Zgromadzenia
Wspólników NOVUM-MED. Sp. z o. o.
w Więcborku z dnia 21. 05. 2010 r.

STATUT

SZPITALA POWIATOWEGO
im. dr Adama Gacy i dr Józefa Łaskiego
NIEPUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
w WIĘCBORKU
prowadzonego przez
NOVUM - MED Sp. z o. o. w Więcborku

(Tekst Jednolity)


DZIAŁ PIERWSZY

POSTANOWIENIA OGÓLNE


§ 1


Szpital Powiatowy im. dr Adama Gacy i dr Józefa Łaskiego
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Więcborku,

zwany w dalszych postanowieniach niniejszego Statutu Zakładem powstał w celu wykonania zawodowo postępowań służących zachowaniu i poprawie zdrowia w zakresie kompleksowej opieki zdrowotnej.


§ 2

Zakład działa między innymi na podstawie przepisów Ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 1991 r. Nr 91, poz. 408 z późn. zm.) zwaną dalej Ustawą i postanowień niniejszego Statutu.


§ 3


Zakład został utworzony przez NOVUM - MED Spółka z o. o. w Więcborku.


§ 4


Zakład ma siedzibę w mieście Więcbork.


§ 5


Obszarem działania Zakładu jest teren Polski.

DZIAŁ DRUGI

ZADANIA I ORGANIZACJA ZAKŁADU

§ 6

Zakład udziela świadczeń zdrowotnych w następujących dziedzinach:

1. Opieki Szpitalnej Stacjonarnej w Zakresie:

1) Podstawowym :
a) chorób wewnętrznych,
b) chirurgii ogólnej,
c) pediatrii,
d) ginekologii i położnictwa,
e) noworodków.


2) Specjalistycznym:
a) Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego,
b) Intensywnego Nadzoru Pooperacyjnego.


2. Opieki Specjalistycznej - Ambulatoryjnej w Zakresie:

1) Chirurgii ogólnej
2) Chirurgii urazowo – ortopedycznej
3) Dermatologii
4) Diabetologii
5) Endokrynologii
6) Fizjoterapii
7) Ginekologii i położnictwa
8) Kardiologii
9) Logopedii
10) Medycyny sportowej
11) Neurologii
12) Okulistyki
13) Otolaryngologii
14) Pulmonologii
15) Psychologii
16) Rehabilitacji
17) Reumatologii
18) Urologii
19) Wad postawy
20) Zdrowia psychicznego


3. Opieki Doraźnej

4. Diagnostyki:
1) analitycznej i mikrobiologicznej
2) obrazowej
3) ultrasonograficznej
4) endoskopowej
5) kardiologicznej nieinwazyjnej
6) spirometrycznej
7) histopatologicznej
8) toksykologicznej
9) cytologicznej

5. Prowadzenia Działalności Profilaktycznej i Edukacji Zdrowotnej.

6. Czynności w Zakresie Pobierania Badań Histopatologicznych, Wykonywania Sekcji Zwłok oraz Przechowywania Zwłok Osób Zmarłych.


DZIAŁ TRZECI

STRUKTURA ORGANIZACYJNA ZAKŁADU


§ 7

W skład zakładu wchodzą:

1. Leczenie Stacjonarne
prowadzone przez:

1) Oddział Chorób Wewnętrznych z Podziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego,

2) Oddział Pediatryczny z Podziałem Niemowlęcym,

3) Oddział Noworodkowy,

4) Oddział Ginekologiczno – Położniczy,

5) Oddział Chirurgii Ogólnej z Salą Intensywnego Nadzoru Pooperacyjnego,

6) Blok Operacyjny,

7) Izbę Przyjęć Szpitala,

8) Dział Farmacji.


2. Specjalistyczna Ambulatoryjna Opieka Zdrowotna
prowadzona przez:

1) Poradnię Chirurgii Ogólnej
2) Poradnię Chirurgii Urazowo – Ortopedyczną
3) Poradnię Dermatologiczną
4) Poradnię Diabetologiczną
5) Poradnię Endokrynologiczną
6) Poradnię Ginekologiczno -Położniczą
7) Poradnię Kardiologiczną
8) Poradnię Logopedyczną
9) Poradnię Medycyny Sportowej
10) Poradnię Neurologiczną
11) Poradnię Okulistyczną
12) Poradnię Otolaryngologiczną
13) Poradnię Pulmonologiczną
14) Poradnię Psychologiczną
15) Poradnię Rehabilitacyjną
16) Poradnię Reumatologiczną
17) Poradnię Urologiczną
18) Poradnię Wad Postawy
19) Poradnię Zdrowia Psychicznego

3. Działalność Diagnostyczna
prowadzona przez:

1) Pracownię Diagnostyki Laboratoryjnej,
2) Pracownię Diagnostyki Obrazowej,
3) Pracownię Ultrasonografii,
4) Pracownię Nieinwazyjnej Diagnostyki Kardiologicznej,
5) Pracownię Endoskopii,
6) Pracownię Spirometrii,
7) Pracownię Fizjoterapii.


4. Opieka Doraźna
prowadzona :

1) w Zespole Specjalistycznym Ratownictwa Medycznego,
2) w Zespołach Podstawowych Ratownictwa Medycznego.

5. Podstawowa Opieka Zdrowotna
prowadzona w zakresie:

1) Wyjazdowej Nocnej i Świątecznej Opieki Lekarskiej,
2) Nocnej i Świątecznej Ambulatoryjnej Opieki Lekarskiej i Pielęgniarskiej,
3) Transportu Sanitarnego


DZIAŁ CZWARTY


ZARZĄDZANIE ZAKŁADEM

§ 8


1. Zakładem kieruje i reprezentuje go na zewnątrz Kierownik Zakładu, którego funkcję pełni Prezes Zarządu NOVUM-MED Sp. z o. o. w Więcborku.

2. Kierownik Zakładu jest przełożonym wszystkich pracowników, personelu Zakładu.

3. Kierownik kieruje Zakładem przy pomocy ordynatorów, koordynatorów, naczelnej pielęgniarki i kierowników, koordynatorów pozostałych komórek organizacyjnych Zakładu.
4. Kierownika zakładu powołuje oraz odwołuje, a także ustala zasady i wysokość wynagrodzenia Zgromadzenie Wspólników Organu Założycielskiego, natomiast czynności ze stosunku pracy z Kierownikiem zakładu wykonuje Rada Nadzorcza Organu Założycielskiego.

DZIAŁ PIĄTY


ZASADY GOSPODARKI FINANSOWEJ


§ 9


Zakład prowadzi samodzielną gospodarkę finansową w ramach oddziału Spółki, na zasadach określonych w Ustawie oraz w oparciu o obowiązujące przepisy Prawa Finansowego.


§ 10


Zakład uzyskuje środki finansowe na realizację zadań i programów zdrowotnych:

1. Z odpłatnych świadczeń zdrowotnych udzielanych na zlecenie:

1) Narodowego Funduszu Zdrowia.
2) Osób fizycznych nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym lub za świadczenia nie przysługujące w ramach ubezpieczenia.
3) Pracodawców oraz innych organizacji i instytucji.
4) Innych Zakładów Opieki Zdrowotnej.

2. Z darowizn, dotacji, subwencji, zapisów, spadków oraz ofiarności publicznej w tym także pochodzenia zagranicznego.

DZIAŁ SZÓSTY


POSTANOWIENIA KOŃCOWE


§ 11

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie zastosowanie mają odpowiednie przepisy Ustawy o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408), przepisy wydane na jej podstawie oraz Ustawa Kodeks Pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 14 z późn. zm.).

§ 12


Zmiany Statutu wymagają uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki.Zgromadzenie Wspólników
NOVUM - MED Sp. z o. o.
w Więcborku


………………………

………………………

………………………

Więcbork, 21 maja 2010 rokuOpublikował: Szymon Grabinski
Publikacja dnia: 30.05.2011
Podpisał: Stanisław Plewako
Dokument z dnia: 30.05.2011
Dokument oglądany razy: 6 071