A A A K
SmodBIP

Witamy w Biuletynie Informacji Publicznej...

Szpital w Więcborku

NOVUM-MED Sp. z o.o. prowadząca Szpital Powiatowy im dr Adama Gacy i dr Józefa Łaskiego NZOZ w Więcborku
ul. Mickiewicza 26
89-410 Więcbork

sekretariat szpitala:

tel. (52) 3896231
fax: (52) 3897263

e-mail: sekretariat@szpital-wiecbork.pl
ePUAP: /novum_med/skrytka

REGON: 093213663
NIP: 504-000-89-67

Prezes NOVUM-MED Sp. z o.o. w Więcborku
mgr Maria Kiełbasińska
budynek Zarządu „D” (parter)
tel. (52) 3896231

Godziny przyjmowania interesantów przez Prezesa
w sprawach skarg i wniosków
Wtorek w godzinach 12:00-13:00


Godziny urzędowania i obsługa interesantów wszystkich
Komórek Organizacyjnych Szpitala:
Poniedziałek - Piątek 7:30 - 15:00

Aktualności

Informacja dla Pacjentów – Opłaty za wydanie dokumentacji medycznej

11.07.2019

 Od dnia 04 maja 2019 r. nie pobiera się opłat za udostępnienie po raz pierwszy w żądanym zakresie dokumentacji medycznej pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, wydanej  w formie kopii, odpisu, wyciągu, wydruku, skanu oraz na informatycznym nośniku danych.

Prawo do korzystania ze świadczeń poza kolejnością

11.07.2019

 Prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej mają:

Informacja dla Pacjentów Poradni Specjalistycznych w Więcborku

26.04.2019

Uprzejmie informujemy, iż od  dnia 01 maja 2019 r.

Rejestracja Poradni Specjalistycznych

będzie czynna

w poniedziałki  w godz.   730 - 1700

od wtorku do piątku w godz.  730 - 1500

Zakończenie działalności przez „Poradnię lekarza rodzinnego w podstawowej opiece zdrowotne

13.03.2019

Zarząd NOVUM – MED Sp. z o.o. w Więcborku uprzejmie informuje, iż z dniem 31 marca 2019 r. nastąpi zakończenie działalności obejmującej świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez Lekarza, Pielęgniarkę i Położną Podstawowej Opieki Zdrowotnej mieszczącej się w budynku głównym Szpitala Powiatowego w Więcborku.

Od dnia 01 kwietnia 2019 r. dokumentacja medyczna z leczenia w POZ znajdować się będzie w Archiwum Szpitala Powiatowego w Więcborku i na wniosek Pacjenta możliwe będzie uzyskanie kserokopii danej dokumentacji.

Ponadto informujemy naszych dotychczasowych Pacjentów, iż po dniu 31 marca 2019 r. powinni złożyć tzw. deklaracje wyboru Lekarza, Pielęgniarki i Położnej Podstawowej Opieki Zdrowotnej do innych podmiotów prowadzących działalność w tym zakresie.

Pacjentom korzystającym z naszych usług serdecznie dziękujemy za zaufanie.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 52 3896 230 i na stronie internetowej www.szpital-wiecbork.pl.

Z wyrazami szacunku
Prezes Zarządu
NOVUM -MED Sp. z o.o.
w Więcborku
Maria Kiełbasińska

Więcbork, 07 marzec 2019 r.

Likwidacja indywidualnej wewnętrznej dokumentacji medycznej z rocznika 1996

20.02.2019

Zarząd NOVUM–MED Sp. z o.o. prowadzący Szpital Powiatowy im. dr A. Gacy i dr J. Łaskiego NZOZ w Więcborku podaje do publicznej wiadomości, iż nastąpi likwidacja indywidualnej wewnętrznej dokumentacji medycznej. Kasacji poddane zostaną historie choroby z lecznictwa szpitalnego z rocznika 1996.
W związku z powyższym istnieje możliwość wydania wskazanej dokumentacji na wniosek pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego.
Wnioski należy składać do dnia 08.03.2019r. (do godz. 14.00) w Sekretariacie Szpitala w Więcborku przy ul. Mickiewicza 26.
Po upływie wskazanego terminu w myśl obowiązujących przepisów prawa przeprowadzona zostanie kasacja przedmiotowej dokumentacji.


Prezes Zarządu
Maria Kiełbasińska

Przekaż 1 % swojego podatku na rzecz Stowarzyszenia „Szpital Wspólnym Dobrem” w Więcborku

30.01.2019

W związku z trwającym okresem rozliczeń podatkowych prosimy Państwa o przekazanie 1 % odpisu podatku dochodowego na rzecz naszego Stowarzyszenia. Pozyskana kwota zostanie w całości przeznaczona na zakup niezbędnego sprzętu medycznego, rehabilitacyjnego, wyposażenia sal chorych, oraz zakup urządzeń dla Pionu Żywienia i Pionu Techniczno-Gospodarczego Szpitala Powiatowego w Więcborku.

Zakończenie działalności Dyspozytorni

31.03.2017

Zarząd NOVUM-MED Sp. z o.o. prowadzący Szpital Powiatowy NZOZ w Więcborku, uprzejmie informuje iż w związku z wygaszeniem Dyspozytorni w ramach koncentracji Dyspozytorni Medycznych w woj. Kujawsko-Pomorskim, z dniem 22 marca 2017r. nastąpiło zakończenie działalności przez w/w komórkę organizacyjną działającą w naszej strukturze.

Informacja nt. dyspozytorni medycznej

09.03.2017

W wyniku procesu koncentracji dyspozytorni medycznych w województwie kujawsko-pomorskim w dniu 09.03.2017 r. została wygaszona dyspozytornia medyczna w Sępólnie Krajeńskim przy ul. Sienkiewicza 54. Na terenie naszego województwa będą funkcjonowały docelowo dwie Dyspozytornie Medyczne, tj. w Bydgoszczy i w Toruniu, do których będą wpływały zgłoszenia z numerów alarmowych 999 i 112. Miejsce stacjonowania Zespołów Ratownictwa Medycznego pozostaje bez zmian, tj. w:

  • Sępólnie Krajeńskim, ul. Sienkiewicza 54 – zespół „S”
  • Kamieniu Krajeńskim, ul. Wyspiańskiego 2 – zespół „P”
  • Więcborku, ul. Mickiewicza 26 – zespół „P”

Informacja nt. wyłączenia telefonu (52) 388 24 94

02.03.2017

Uprzejmie informujemy, że od dniem 1 marca 2017r. nie ma możliwości połączenia z dyspozytornią Ratownictwa Medycznego w Sępólnie Krajeńskim pod numerem telefonu  (52) 388 24 94. Wyłączenie telefonu jest związane z reorganizacją Ratownictwa Medycznego w województwie kujawsko-pomorskim.  Nie zmienione pozostają numery: 999 i 112.

ZAPROSZENIE DO ZŁOZENIA OFERT CENOWYCH na opracowanie studium wykonalności, wniosku o dofi

02.02.2017

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERT CENOWYCH
w trybie art. 4 pkt.8 ustawy Prawo zamówień publicznych

na

Opracowanie studium wykonalności, wniosku o dofinansowanie wraz ze wsparciem Zamawiającego w procesie aplikacyjnym podczas postępowania konkursowego oraz innych załączników niezbędnych dla uzyskania dofinansowania w ramach konkursu
Nr RPKP.06.01.01-IZ.00-04-070/16 dla Osi priorytetowej 6 Solidarne społeczeństwo
i konkurencyjne kadry Działania 6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną Poddziałania 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną Schemat: Poprawa dostępności usług diagnostycznych w ramach POZ i AOS ukierunkowanej na rozwój opieki koordynowanej
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Informacja w zakresie krótkiego czasu oczekiwania na Poradę Specjalistyczną w Poradni Neur

12.01.2017

N-M.I.056/3/2017

Więcbork, dnia 10.01.2017r.

Podmioty Lecznicze
wg rozdzielnika


Informacja
w zakresie krótkiego czasu oczekiwania
na Poradę Specjalistyczną w Poradni Neurologicznej
przy Szpitalu Powiatowym w Więcborku, ul. Mickiewicza 26


Zarząd NOVUM-MED Sp. z o.o. prowadzący Szpital Powiatowy w Więcborku uprzejmie informuję, iż w tutejszej Poradni Neurologicznej powstała możliwość realizacji usług z krótkim okresem oczekiwania na wizytę u Neurologa w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia.
Wobec powyższego uprzejmie prosimy o przekazanie niniejszej informacji do Lekarzy świadczących usługi w Państwa Firmie.
Szczegółowe informacje uzyskać można pod numerami telefonów:
52 389 62 31- Sekretariat Spółki,
52 389 62 22 lub 23- Rejestracja AOS.

Zapraszamy do korzystania z usług Poradni Specjalistycznych przy Szpitalu Powiatowym w Więcborku ul. Mickiewicza 26.Opublikował: Szymon Grabinski
Publikacja dnia: 27.06.2016
Podpisał: Stanisław Plewako
Dokument z dnia: 12.07.2013
Dokument oglądany razy: 382 360